اعضاء هیأت مدیره شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرآب در تاریخ ١٣٩۵/٠۵/٢٧ برای دوسال به شرح ذیل تعیین شدند:

- آقای یوئه چی به شماره فراگیر ١٠٠۵۶٨۴۵٠ بسمت عضو هیئت مدیره

- آقای یوجیامینگ به شماره فراگیر ٩١۵٣٩٧١٨ بسمت رئیس هیئت مدیره

- شرکت صنایع آذرآب به شناسه ملی ١٠٧٨٠٠۴٢٠٠٠ بنمایندگی عبدالستار پرنا به شماره ملی ٣٣٧٩۵٨٩٠٠۴ بسمت عضو هیئت مدیره

- شرکت سازه انرژی آذرخاک به شناسه ملی ١۴٠٠۵۶١٨٨٠٩ بنمایندگی محمد علی قیم به شماره ملی ١٨١٩٧٣٧۵٢٧ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره

- شرکت تبدیل انرژی سامان با شناسه ملی ١٠٨۶١٣٣١٢٢٩ بنمایندگی محمد محمدی به شماره ملی ٠۵٣٢٢٩١۵٨١ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 

دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و در غیاب رئیس با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.